ÁSZF tartalma

BRISTON Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELE (továbbiakban: ÁSZF)

 

A jelen ÁSZF a BRISTON Kft. (székhely: 1063 Budapest, Kmety György u. 18. 3/27. ; adószáma: 13668918-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-867091; telefonos elérhetősége: +3620/217-8436 elektronikus levelezési címe: briston@briston.hu; a továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

 

 

  • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.briston.hu weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

 

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, vagy jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget.

 

1.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található, a konkrét árucikk termékleírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, továbbá utánvételes megrendelés esetén az utánvét költségét.

 

1.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

1.6. A Szolgáltató a kiszállítást Magyarországon belül a Magyar Posta Logisztika (MPL) csomagküldő szolgáltatásán keresztül végezi. A kiszállítás költsége csomagonként 1.200 Ft (bruttó összeg). A Szolgáltató több áru egyidejű megrendelését egy csomagként számolja, azaz több áru egyidejű megrendelését egyszeri kiszállítási költség terheli. A Szolgáltató 25.000.- Ft összegű termék egyidejű megrendelése esetén a csomagolási és szállítási díjat az Ügyfél részére nem számít fel. A Szolgáltató 30.000.- Ft összegű termék egyidejű megvásárlása esetén a csomagolási és szállítási díjat az Ügyfél részére nem számít fel és a kiszállított csomagban 1.000.- Ft értékben ajándékot küld az Ügyfél részére.

 

  1. REGISZTRÁCIÓ

 

2.1. Az oldalon külön regisztrálásra nincs lehetőség, azonban a megrendelés során megadott személyes adatokat (név, e-mail, telefonszám, cím) a szerződés teljesítése érdekében és a vásárlási szokások monitorozása érdekében az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján BRISTON Kft. 5 évig tárolja.

 

2.2. A Szolgáltató a regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az 2016/679. EU rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) alapján kezeli. Az adatkezelésről bővebben az adatvédelmi nyilatkozat menüpontban tájékozódhat.

 

2.3. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

 

  1. A MEGRENDELÉS

 

3.1. Az Ügyfél a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.2. A megrendelést követően az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Fizetési lehetőségek: utánvét vagy előre átutalás. Az előre utalás a Szolgáltató visszaigazolásban szereplő ERSTE Banknál vezetett bankszámlaszámára utalással történhet. Előre átutalás esetén a Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában szereplő pontos összeg beérkezett a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásában szereplő bankszámlaszámára. Előre utalás esetében amennyiben az Ügyfél a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 30 napon belül fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Szolgáltató az Ügyfélnek címzett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a szerződés a Felek teljesítése nélkül megszűnik.

 

3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak a megrendeléssel kapcsolatos felületen kért adatok hiánytalan kitöltése esetén fogadja el.

 

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi a Szolgáltató székhelyén, és ezen időtartamon belül az Ügyfél részére hozzáférhetővé teszi. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

  1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

4.1. A Weboldalon megrendelt és készleten lévő terméket, előre utalás esetében a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 2 napon belül, utánvétel esetében megrendelést követő 2 napon belül a Szolgáltató 1.6. pontban meghatározott alvállalkozója fuvarozza ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A készleten nem lévő, vagy az Ügyfél egyedi megrendelése alapján készült termékek szállítása 3 nap.

 

4.2. Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 18 óra között szállítja házhoz.

 

4.3. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagnak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

 

  1. PANASZKEZELÉS

 

5.1. Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 1063 Budapest, Kmety György u. 18. 3/27, vagy briston@briston.hu érhető el a Szolgáltató.

 

5.2. A telefonon tett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Az Online előre utalással kapcsolatos kérdések, és panaszok számlavezető bankja hatáskörébe tartoznak, így a Szolgáltató egyedi vizsgálatát követően a Szolgáltató az Ügyfelet a számlavezető bankjához irányítja.

 

5.3. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

 

5.4. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

 

5.5. A Szolgáltató az Ügyfél által szóban tett vagy az Ügyfél álláspontja szerint a Szolgáltató által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

 

5.6. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Békéltető Testület székhelye:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt.99.

Tel.: +36-1-488-2131

Fax: +36-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Web: http://bekeltet.hu/

 

  1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

 

6.1. Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog azokat a vásárlókat (Ügyfeleket) illet meg, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

 

6.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

6.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

 

6.4. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

 

6.5. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

6.6. Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet, amennyiben a zárt csomagolásban kiszállított terméket felbontotta.

 

EGYEBEK

 

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

6.3. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, továbbá a Szolgáltató létrejött szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét.